Google
  Web Word Quests Site   

There is one search term on this page.
 


op-, opt-, -opia, -ops, -opsia, -opsis, -opsy, -optic, -opic, -opy (Greek: eye[s]; sight; see, vision).


achromatopsia:
aglaucopsia:
aglaukopsia:
ambiopia:
amblopia:
amblyopia:
anisopia:
autopsy:
biopsy:
coreopsis:
cyanopia:
deuteranopia:
diopter:
diplopia:
erythropsia:
hypermetropia:
hyperopia:
isomatropia:
macropsia:
myopia:
myopic:
myopically:
necropsy:
nyctalopia:
opesthesia:
optical:
optician:
optics:
optigraph:
optogram:
optograph:
optography:
optometer:
optometrist:
optometry:
optophone:
optotechnics:
optotype:
panoptic:
panopticon:
presbyopia:
protanopia:
rhodopsin:
senopia:
stereopsis:
stereopticon:
synopses (plural):
synopsis (singular):
synopsize:
synopsizing:
synoptic:
tetartanopia:
thanatopsis:
tritanopia: